De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite (www.echtlichtadvies.nl) van Echtlicht Advies. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt volledig op risico van de gebruiker.

Echtlicht Advies spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Echtlicht Advies als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Echtlicht Advies niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Echtlicht Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

Echtlicht Advies behoudt zich het recht voor deze internetsite op elk door haar gewenst moment te (laten) wijzigen of beëindigen, ook zonder voorafgaande melding hiervan. Echtlicht Advies is niet aansprakelijk voor de gevolgen van wijziging of beëindiging.

Het is niet toegestaan deze internetsite zodanig te gebruiken dat:

  • het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen;
  • het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen;
  • de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten;
  • gebruik leidt tot inbreuk op intellectuele rechten of in strijd is met wet- en regelgeving.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Echtlicht Advies aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit de verplichtingen van de breedbandleverancier.

Echtlicht Advies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid:

  • Vanwege een belemmerende toegang tot de diensten van Echtlicht Advies en garantie met betrekking tot het functioneren van de site Echtlicht Advies.
  • Voor eventuele virussen op de site of de server van Echtlicht Advies die de informatie toegankelijk maakt.
  • Voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@echtlichtadvies.nl.


Voor technische ondersteuning met betrekking tot de website en/of vragen over hosting neem contact op met de Webmaster – Hexco Webdesign Assen

©Copyright 2019 - Echtlicht Advies - Onafhankelijk lichtadvies
Call Now Button