Echtlicht Advies, gevestigd aan:
Mercurius 16A
8448 GX Heerenveen
https://echtlichtadvies.nl,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Mercurius 16A
8448 GX Heerenveen
+31 513 744105

Functionaris Gegevensbescherming:
Jan Erkelens van Echtlicht Advies. Hij is te bereiken via bovenstaand nummer en via info@echtlichtadvies.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Echtlicht Advies verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 Voor- en achternaam

 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer, alleen tbv betaling en facturering
 • aantekeningen van gesprekken die wij met u hebben gevoerd voor zover die relevant zijn voor de opvolging van offertes of lopende opdrachten


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@echtlichtadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Echtlicht Advies verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Echtlicht Advies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
Echtlicht Advies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Echtlicht Advies) tussen zit. Echtlicht Advies gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Administratieprogramma Exact Online Handel
  Dit programma wordt gebruikt voor relatiebeheer, financiële administratie, offerte- en orderverwerking, facturering en voorraadbeheer.
  Het is een online systeem met 2-staps authenticatie. Uw gegevens worden niet in laden of kasten bewaard.
  Met Exact hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten, die er in voorziet dat Exact nooit uw gegevens op welke manier dan ook zal gebruiken.
  Bovendien zijn de kantoren afsluitbaar en voorzien van een alarm/opvolgsysteem.
  Het risico dat u loopt kan alleen door middel van het hacken door derden, of anderszins van Exact Online.
 • Nieuwsbrief programma van Laposta.
  Dit programma wordt gebruikt voor het online versturen van de nieuwsbrief.
  Het is een online systeem met wachtwoord beveiliging.
  Met Laposta hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten die er in voorziet dat Laposta nooit uw gegevens op welke manier dan ook zal gebruiken.
  Het risico dat u loopt kan alleen door middel van het hacken door derden, of anderszins van Laposta.
 • Microsoft Office 365 pakket.
  Dit programma wordt gebruikt voor de opmaak van documenten, presentaties, werkbladen, bijhouden van agenda’s en het sturen van e-mails.
  Het is een online systeem met wachtwoord beveiliging. Het wachtwoord moet periodiek gewijzigd worden.
  Met MS Office 365 hebben wij een verwerkingsovereenkomst afgesloten die er in voorziet dat Microsoft nooit uw gegevens op welke manier dan ook zal gebruiken.
  Het risico dat u loopt kan alleen door middel van het hacken door derden, of anderszins van het MS office 365 account van Echtlicht Advies.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Echtlicht Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Persoonsgegevens                 Bewaartermijn                       Reden

Personalia                                 zolang de relatie duurt          Actieve relatie

Adres                                          idem                                       Actieve relatie

Email etc                                   idem                                       Actieve relatie

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Echtlicht Advies verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden, alleen als dit nodig is, voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Echtlicht Advies gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op u privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van u browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om u eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Echtlicht Advies en heb u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van u toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@echtlichtadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie u pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van u privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .


Klagen over Echtlicht Advies
Echtlicht Advies wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen
Echtlicht Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het telefoonnummer of via info@echtlichtadvies.nl

©Copyright 2019 - Echtlicht Advies - Onafhankelijk lichtadvies
Call Now Button