Op alle diensten en producten van Echtlicht Advies zijn onze Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Algemene Leveringsvoorwaarden van:

  • Echtlicht Advies (hierna EL)
  • Gevestigd te Heerenveen
  • Telefoon: +31 (0)513-744105

Artikel 1. Samenvatting van enkele hoofdpunten:

1.1 Deze voorwaarden kunnen op www.echtlichtadvies.nl worden gedownload. Of op aanvraag worden toegestuurd.

1.2 Aanbiedingen zijn exclusief: BTW, verzendkosten, en heffingen van overheidswege. Zie artikel 9.1

1.3 Bij opdracht geldt een aanbetaling van 40% van de door wederpartij goedgekeurde offerte. Zie artikel 9.1

1.4 Voor de verschillende verlichtingsproducten gelden verschillende garantietermijnen en verschillende bepalingen. Zie aansprakelijkheid, artikel 15.6.

1.5 De garantie is alleen van toepassing bij een goede kwaliteit netspanning en een goed werkende en gekeurde elektrische installatie van wederpartij. Zie aansprakelijkheid en garantie, 15.6.4.

Artikel 2. Definities:

2.1 Onder wederpartij wordt verstaan: in ieder geval een natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een transactie, of overeenkomst, van welke aard ook, aangaat, of een order plaatst.

2.2 Schriftelijke communicatie kan zowel op papier, als elektronisch (per mail) plaatsvinden.

Artikel 3: TOEPASSELIJKHEID.

3.1 Een bestelling, een bevestiging of aanvaarding van een aanbod, advies of offerte en het aangaan van een overeenkomst door de wederpartij aan of met EL, gelden als acceptatie van deze algemene voorwaarden.

3.2 Voor installatiewerkzaamheden gelden eveneens de Uneto-VNI voorwaarden.

3.3 Afwijkende algemene voorwaarden worden schriftelijk overeengekomen. Indien EL akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

3.4 Alleen statutaire bestuurders van EL, of hun volmachten, kunnen EL binden aan transacties.

Artikel 4: Aanbiedingen en offertes.

4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. De overeenkomst komt tot stand door ondertekening van de offerte én door ondertekening van de aan wederpartij toegestuurde of overhandigde algemene leveringsvoorwaarden, of wanneer EL binnen acht werkdagen na ontvangst van de opdracht deze bevestigt, of de eerst termijn factuur stuurt, dan wel met de uitvoering van de opdracht begint.

4.2 De geldigheid van een offerte bedraagt 2 maanden.

4.3 EL is aan een door wederpartij gegeven overeenkomst, al dan niet naar aanleiding van een offerte, gebonden, als EL de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd.

4.4 Aan meegeleverde calculaties en informatiemateriaal kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 5: WIJZIGINGEN.

5.1 Wijzigingen in de overeenkomst zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen EL en de wederpartij zijn overeengekomen.

5.2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten dient een daaruit voortvloeiende wijziging van de overeengekomen prijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

5.3 Bij gebreke van overeenstemming over wijziging van de prijs en daarover een geschil tussen partijen aanwezig is, dan is daarop, het in deze voorwaarden opgenomen artikel betreffende geschillen, van toepassing.

5.4 EL is gerechtigd onvoorziene extra werkzaamheden aan wederpartij in rekening te brengen.

Artikel 6: LEVERTIJDEN.

Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient EL de wederpartij op de hoogte te stellen. Levertijden zijn onderhevig aan vele invloeden waardoor er geen fatale termijn kan worden afgegeven. Eventuele kosten die voortvloeien uit het niet halen van een leveringstermijn worden niet geaccepteerd.

Artikel 7: EIGENDOMSOVERGANG.

7.1.a: Behoudens het gestelde in de leden 2 en 3 zal de eigendom van de goederen overgaan op wederpartij bij aflevering.

7.1.b: Zolang de eigendom van de geleverde zaken niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan derde enig ander recht daarop verlenen, behoudens het hieronder In sub e bepaalde.

7.1.c: De wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van EL te bewaren.

7.1.d: Indien wederpartij in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens EL tekortschiet of EL goede grond geeft te vrezen, dat wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten, is EL gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal wederpartij gefactureerd worden voor de gemaakte kosten die EL heeft moeten maken om zijn zaken terug te nemen.

7.1.e: Het Is de wederpartij toegestaan, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen.

7.2: Indien er gerede twijfel bij de EL bestaat over de betalingscapaciteit van de wederpartij, is de EL bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de EL door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

7.2.a: EL behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan wederpartij geleverde zaken totdat wederpartij aan al zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die EL tegen wederpartij mocht verkrijgen wegens tekortschietingen van wederpartij in één of meer van zijn verplichtingen jegens EL.

7.3: EL behoudt zich de industriële en intellectuele goederen/diensten voor.

7.4: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het gebruiksrecht van de wederpartij met betrekking tot de geleverde goederen/diensten beperkt tot de onderneming van de wederpartij. De goederen/diensten, geleverd door de EL, zullen niet zonder diens uitdrukkelijke toestemming aan derden ter beschikking mogen worden gesteld.

Artikel 8: OVERMACHT.

8.1 Alle van de wil van EL onafhankelijke omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het sluiten van een overeenkomst of het doen van een al dan niet bindend aanbod reeds te voorzien, die de nakoming van de overeenkomst of het gestand doen van het aanbod blijvend of tijdelijk verhinderen, leveren voor EL overmacht op, die haar ontheft van haar verplichting tot het uitvoeren van de overeenkomst, het gestand doen van een aanbod of het leveren van een andere prestatie, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

8.2 EL is in deze of dergelijke gevallen en omstandigheden als bedoeld in lid 8.1 gerechtigd, zulks geheel te harer beoordeling, om zonder rechterlijke tussenkomst: a. een al dan niet bindend aanbod op te schorten, te wijzigen of in te trekken; b. een overeenkomst met de wederpartij te ontbinden of de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst op te schorten, respectievelijk te wijzigen; totdat de overmacht opleverende omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, zonder dat de wederpartij enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

Artikel 9: PRIJS EN BETALING

9.1 De overeengekomen prijs is exclusief: BTW, verzendkosten en overige heffingen van overheidswege, zoals een verwijderingsbijdrage.

9.1 Betalingstermijnen: 9.1.1 40% bij opdracht, te voldoen voorafgaand aan de door EL in te kopen goederen of diensten ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

9.1.2 60% na het ten uitvoer brengen van de overeenkomst.

9.1.3 Wordt geen 40% aanbetaling gevraagd, dan de gehele factuur per omgaande, na levering, te voldoen.

9.2 EL is gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% is, heeft wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

9.3 Wederpartij is verplicht de prijs binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen, met uitzondering van artikel

9.1.2, zonder toepassing van enige niet wettelijke compensatie. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

9.4 Bij gebreke van betaling na het verstrijken van de in de ingebrekestelling genoemde termijn is wederpartij in verzuim en een vertragingsrente verschuldigd van 0,5% van het factuurbedrag per maand.

9.5 Door wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeldt wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10. Uitvoering overeenkomst door EL

10.1 Voor zover door EL uit te voeren overeenkomsten het geven trainingen en/of te geven van adviezen behelzen, hebben zij, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is bepaald, het karakter van een inspanningsverbintenis en niet van een resultaatsverbintenis.

10.2 Opgegeven of overeengekomen termijnen voor uitvoering van een overeenkomst of verrichting van een andere prestatie door EL, zoals levertijden en dergelijke of de termijn voor de uitvoering van de overeenkomst, gelden bij benadering en zijn niet bindend voor EL, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 11. Uitvoering overeenkomst door derden.

Het staat EL vrij de aan haar gegeven opdracht, althans enige van de op haar rustende verbintenissen, geheel of gedeeltelijk te doen/laten uitvoeren door derden welke door EL worden aangewezen. Hoewel EL de nodige zorg zal betrachten bij het inschakelen van derden, kan zij geen garanties geven betreffende de door derden verrichte werkzaamheden, verleende diensten en geleverde goederen, zodat elke aansprakelijkheid van EL uit hoofde van tekortkomingen van deze derden, van welke aard ook, hierbij uitdrukkelijk wordt uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen die door EL in haar bedrijf zijn belast met de leiding van de uitvoering van de betreffende verbintenis.

Artikel 12. Verzendingen, leveringen en transport

12.1 Verzendingen aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, zijn altijd voor rekening van de wederpartij, behoudens toezending van de algemene voorwaarden van EL aan de wederpartij op diens verzoek. Verzendingen door de wederpartij moeten door deze worden gefrankeerd, bij gebreke waarvan EL ontvangst kan weigeren zonder daardoor jegens de wederpartij tekort te schieten.

12.2 Alle verzendingen aan of namens dan wel op verzoek van de wederpartij, geschieden voor risico van de wederpartij. Indien de wederpartij een zending richt of doet richten aan EL of een derde, dient de wederpartij ervoor zorg te dragen dat de te verzenden zaak deugdelijk en veilig wordt verpakt, en ook deugdelijk en veilig verzonden wordt, bij gebreke waarvan de wederpartij aansprakelijk is voor de dientengevolge ontstane schade, waarbij de wederpartij EL in dezen vrijwaart.

Artikel 13. Tekortkoming, ontbinding, opschorting en onderzoek kredietwaardigheid.

13.1Indien de wederpartij op enigerlei wijze toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem/haar rustende verbintenis jegens EL, zal hij/zij daarvoor reeds in verzuim zijn zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. De tekortkoming wordt vermoed aan de wederpartij te zijn toe te rekenen.

13.2 EL heeft – onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek doch zonder dat enige aanmaning, ingebrekestelling of andere aankondiging vooraf vereist zal zijn – het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij buitengerechtelijke schriftelijke verklaring, dan wel uitvoering van zijn verbintenissen op te schorten, zulks geheel te harer keuze, indien: a. aan EL de kredietwaardigheid van de wederpartij niet is gebleken ingevolge het bepaalde in lid 13-3; b. bij het handelsregister een voorstel is gedeponeerd tot zuivere splitsing of afsplitsing van de wederpartij; c. de wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel indien ten aanzien van de wederpartij toepassing van een schuldsanering wordt uitgesproken; d. onder of ten laste van de wederpartij conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd op enig vermogensbestanddeel van de wederpartij; e. een onderhands akkoord door de wederpartij wordt aangeboden; f. ingevolge de daartoe strekkende wettelijke bepalingen mededeling van betalingsonmacht door de wederpartij wordt gedaan; g. het bedrijf van de wederpartij in liquidatie treedt of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, waaronder begrepen de overdracht dan wel verpanding van een belangrijk deel van zijn/haar vorderingen; h. de wederpartij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten; i. de wederpartij zijn verplichtingen jegens EL niet nakomt, de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maakt of ernstig verhindert, of hoe dan ook in strijd handelt met enige bepaling van enige tussen partijen gesloten overeenkomst; j. de wederpartij EL gegevens heeft verschaft die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht en die niet correct en/of niet volledig zijn; k. EL goede grond heeft te vrezen dat een of meer situaties als bedoeld in sub a tot en met j zullen plaatsvinden. In de gevallen als bedoeld in sub a tot en met k, heeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding uit welken hoofde dan ook. In deze gevallen zal al hetgeen EL nog van de wederpartij te vorderen heeft, terstond opeisbaar worden, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. In de gevallen als in sub i en sub j bedoeld is de wederpartij bovendien verplicht de hierdoor door EL geleden schade te vergoeden.

13.3 Het staat EL te allen tijde, hetzij voor hetzij na het sluiten van de overeenkomst, vrij de kredietwaardigheid van de wederpartij te onderzoeken. De vraag of van voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt, staat uitsluitend ter beoordeling aan EL De wederpartij staat EL bij voorbaat toe, hiertoe informatie op te vragen bij welke derde of instantie dan ook.

13.4 De wederpartij heeft eerst het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer EL zijn contractuele verplichtingen niet nakomt, behoudens in de gevallen als genoemd in lid 13-2, en slechts na EL bij schriftelijke aanmaning een redelijke termijn, die te allen tijde minstens acht dagen bedraagt, te hebben verleend om haar verplichtingen alsnog na te komen.

13.5 Indien het inzicht in de branche dan wel de ter zake relevante overheidsvoorschriften zich na contractsluiting wijzigen, kan dat EL niet toegerekend worden en kan de wederpartij daaraan geen rechten ontlenen om te reclameren dan wel de bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

13.6 Indien zich een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met j voordoen of indien er grond is om te vrezen dat een of meer van de situaties als bedoeld in lid 13-2 sub a tot en met j zich voor dreigen te doen, is de wederpartij verplicht EL daarvan terstond op de hoogte te brengen.

Artikel 14. Reclames

14.1 De wederpartij is verplicht terstond nadat EL de (deel)overeenkomst heeft uitgevoerd dan wel enige andere prestatie heeft geleverd, de door EL geleverde prestatie te onderzoeken op tekortkomingen terzake van juistheid, kwaliteit en/of andere gebreken en bij aanwezigheid daarvan EL onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen.

14.2 Op straffe van verval van zijn/haar recht tot reclameren dient de wederpartij eventuele reclames (protesten) terzake de uitvoering van de (deel)overeenkomst – althans de prestatie van welke aard ook – van EL binnen acht dagen na de uitvoering van de betreffende (deel)overeenkomst – althans prestatie – schriftelijk aan EL te melden, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en). Geringe afwijkingen en verschillen die vallen binnen een, volgens de handelsgebruiken, redelijke productie- of gewichtstolerantie, dan wel volgens verkeersopvattingen eigen zijn aan natuurproducten kunnen nimmer grond voor reclames opleveren.

14.3 EL dient door de wederpartij, op straffe van verval van zijn/haar rechten, in staat te worden gesteld ingediende reclames te (doen) onderzoeken.

14.4 Bij het bereiken van overeenstemming zal, indien EL dat gewenst acht, een schriftelijke vaststellingsovereenkomst worden opgesteld die door EL en de wederpartij dient te worden ondertekend.

14.5 Ingeval de klacht door EL gegrond wordt bevonden zal zij slechts gehouden zijn om de wederpartij schadeloos te stellen ten bedrage van maximaal de waarde van de geleverde prestatie, dan wel om tot het (geheel of gedeeltelijk) opnieuw verrichten van de prestatie (zoals het uitvoeren van de overeenkomst) over te gaan, een en ander te harer keuze. De door de wederpartij hieraan te ontlenen rechten zijn niet vatbaar voor enige vorm van overdracht. 14.6 Reclames met betrekking tot de factuur dienen op straffe van verval van rechten, schriftelijk en binnen acht dagen na factuurdatum te geschieden.

14.7 Reclameren schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

15.1 EL is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van: a. overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt hetgeen daarover in artikel 8 is bepaald; b. daden of nalatigheden van de wederpartij, zijn/haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem/haar te werk zijn gesteld dan wel die anderszins binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen; c. een verplichtende overheidshandeling.

15.2 EL is niet aansprakelijk voor door of namens hem verstrekte adviezen, uitgebrachte offertes of aanbiedingen, geleverde producten, verrichte diensten, of welke geleverde prestatie dan ook, behoudens in geval van aan EL toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

15.3 De toepassing en het gebruik van door EL verstrekte adviezen en gegeven trainingen/oefeningen door de wederpartij zijn geheel voor eigen risico van de wederpartij. 15.4 Iedere (gezamenlijke) aansprakelijkheid van EL en/of degenen voor wie hij krachtens de wet aansprakelijkheid mocht dragen, voor schade, ongeacht in welke vorm en ongeacht uit welken hoofde, is, behoudens in geval van aan EL toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid, beperkt tot het factuurbedrag van de transactie waaruit de schade is voortgekomen, met dien verstande dat indien een opdacht een looptijd heeft van meer dan een half jaar de aansprakelijkheid tevens is beperkt tot het factuurbedrag ter zake van het half jaar voorafgaand aan het moment waarop de schade veroorzakende gedraging heeft plaatsgevonden. De in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval de aansprakelijkheidsverzekering, indien die is afgesloten, dekking biedt.

15.5 EL is nimmer aansprakelijk voor door de wederpartij en/of derden geleden gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens in geval van aan EL toe te rekenen opzet of bewuste roekeloosheid.

15.6 Indien EL garantie verleent op een door haar geleverd product, heeft die garantie hetzelfde bereik en dezelfde condities als de garantie die door de fabrikant van het product, dan wel de leverancier van het product aan EL, wordt verleend:

15.6.1 Garantie op producten voorzien van het merk “Echtlicht Advies” is van toepassing onder normale atmosferische omstandigheden. En van -150 C tot +350 C

15.6.2 Voor Norton producten: Er gelden per product verschillende temperatuurgebieden. De fabrikantgegevens zijn hierbij leidend.

15.6.3 Voor HBI Bisscheroux producten gelden de omgevingstemperaturen die door de fabriek gehanteerd worden. Voor accu’s en batterijen geldt een garantie-afschrijvingstermijn van 5 jaar.

15.6.4 Garantie is alleen van toepassing als ook aan de volgende normen en voorwaarden is voldaan: – De (aangeleverde) netspanning moet voldoen aan de Europese norm NEN-EN 50160. Daarnaast gelden in Nederland diverse aanvullende eisen die door het ministerie van Economische Zaken in de Netcode Elektriciteit zijn vastgelegd. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) bewaakt naleving van deze eisen. – Elektrische installaties moeten voldoen aan NEN 3140 (voor bestaand), NEN 1010 (voor nieuw), Euronorm NEN-EN 50110-1, NEN 3840, dan wel alle herziene en vernieuwde normen van de hiervoor vermelde normen.

Artikel 16. Geschillen

16.1 Op alle overeenkomsten, van welke aard dan ook, op alle offertes, adviezen en aanbiedingen, van welke aard dan ook, en alle prestaties, van welke aard dan ook, van EL, aangegaan met, uitgebracht aan, verricht voor, verricht in opdracht van, of verricht ten behoeve van, de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook op de onderhavige algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 Van elk geschil tussen EL en de wederpartij is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd kennis te nemen, en in eerste aanleg uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin EL is gevestigd en die het dichtst is gelegen bij de vestigingsplaats van EL.

Artikel 17: ONTBINDING.

17.1: Indien wederpartij niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is EL bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomt voor ontbonden te verklaren. In dat geval is wederpartij aansprakelijk voor de door EL geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveranties blijven in stand.

17.2: Indien EL bij toerekenbare tekortkoming van wederpartij in de nakoming van zijn verbintenis tot (buiten)gerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van wederpartij.

17.3: Onverminderd de bestaande betalingsverplichtingen van wederpartij wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat enig ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de wederpartij in staat van faillissement, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

17.4: In dat geval is wederpartij aansprakelijk voor de door EL geleden schade.

©Copyright 2019 - Echtlicht Advies - Onafhankelijk lichtadvies
Call Now Button